Wycena przedsiębiorstwa

Co do jest wartość firmy? 

Celem finansów przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości firmy. Aswath Damodaran, uznany guru finansów korporacyjnych, uważa iż wartość przedsiębiorstwa jest oparta na 3 podstawowych zasadach:

  • zasady inwestycji: wybór optymalnych projektów biznesowych w oparciu o analizę stopy zwrotu, z uwzględnieniem ryzyka oraz struktury finansowania inwestycji; 
  • zasada finansowania: struktura finansowania działalności powinna maksymalizować firmy;
  • zasada dywidendy: w przypadku braku możliwości inwestowania i tym samym generowania wartości, nadwyżki powinny być zwracane właścicielom.

Wartość rynkowa firmy jest determinowana poprzez przepływy pieniężne jakie jej aktywa powinny generować w przyszłości oraz niepewność (ryzyko) towarzyszącą tym przepływom pieniężnym.

Wycena przedsiębiorstwa może być wykonana w celu informacyjnym, na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jako część analiz przedprywatyzacyjnych, na potrzeby przekształceń własnościowych w grupie kapitałowej lub w celach podatkowych. 

Oferujemy oszacowanie wartości Twojej firmy:

  • w podejściu majątkowym (metoda skorygowanych aktywów netto - SAN),
  • w podejściu dochodowym (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF),
  • w podejściu porównawczym (metoda wskaźnikowa).

 

wartość